Avtale

om bruksrett til båtplass mv. hos

Høle Marina AS

på gnr.72  bnr.496 i Sandnes kommune

 

 

……………. (heretter benevnt Leier eller Andelseier) har i dag inngått følgende avtale med Høle Marina AS (heretter benevnt Utleier eller Høle Marina).

Høle Marina AS disponerer Høle Marina båthavn i kraft av en leie/festeavtale mellom Høle Marina AS og grunneier Bjørg og Odd Aasen.

 

 

1. Kjøpsgjenstand og kjøpesum/kjøpspris

Utleier stiller til Leiers disposisjon en bruksrett til båtplass nr 56 i Høle Marina båthavn slik angitt på vedlagt kart, samt en parkeringsplass til personbil etter anvisning fra Høle Marina AS og avmerket på vedlagt kart, samt tilgang til felles gjesteparkering.

 

Det forutsettes at bruksretten ikke skal tinglyses på eiendommens blad i grunnboken. Det er således heller ikke mulig å ta pantesikkerhet i bruksretten.

 

Som vederlag for slik bruksrett til denne båtplassen skal Leier betale en kjøpesum (kjøpspris) på kr 40.000,- pr breddemeter brygge, (senter – senter utrigger), dvs.kr. 110.000,- for en båtplass på 3,5 meter. Kjøpesummen går inn som et ikke rentebærende innskudd (gjeld) i Høle Marina AS.

 

Kjøpesummen skal Leier betale til Utleier senest 14 dager etter inngåelsen av denne avtale. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter iht. lov om renter ved forsinket betaling. Båtplassen kan ikke tas i bruk av Leier før full betaling er skjedd.

 

Høle Marina AS har ved enhver overdragelse eller eierskifte forkjøpsrett til å kjøpe andelen igjen for dokumentert kjøpspris, som ikke skal indeksreguleres.

 

Dersom avtalt leie ikke betales til rett tid, og Utleier har gitt 2 skriftlige advarsler til Leier, har Utleier rett, men ingen plikt til å innløse bruksretten/andelene for opprinnelig kjøpesum/kjøpspris minus ikke betalt leie og eventuelt andre omkostninger som følge av misligholdet. Ønsker ikke Utleier å innløse bruksretten/andelen til pålydende i et slikt tilfelle, kan Andelseieren gå ut i det frie marked og selge bruksretten/andelen til kjøpspris. Høle Marina har imidlertid fremdeles i behold sin forkjøpsrett og kan benytte denne mot å betale avtalt markedspris, dog under enhver omstendighet ikke over opprinnelig kjøpesum/kjøpspris minus ikke betalt leie og evt. andre omkostninger som følge av misligholdet

 

 

2. Årlig leie

 

Leier skal i tillegg til kjøpesummen angitt i pkt. 1 yte Utleier et beløp på kr. 8.375,- pr år for båtplass inntil 3,5 meter bred, og et beløp kr 1.300 + mva. for parkeringsplass. Beløpet forfaller til betaling ved skriftlig påkrav den 1. mai hvert år. Ved forsinket betalt påløper forsinkelsesrenter iht. lov om forsinket betaling.

 

Leiebeløpene kan Utleier hvert år regulere i samsvar med endringen i konsumprisindeksen.

Eventuelt nye offentlige avgifter som omfattes av leieforholdet skal dekkes av Leier. Dersom Høle Marinas driftsutgifter øker vesentlig, har Utleier rett til å øke leiebeløpet for båtplassen også ut over indeksreguleringen. Utleier skal i så tilfelle sende et skriftlig varsel til Leier med en nærmere begrunnelse for økningen.

 

 

3. Leierens plikter

 

Leier plikter å vedlikeholde egne fortøyningsringer, tauverk, påler og uteliggere, samt fendere og bøyer som tilhører båtplassen og som disponeres av leier. Leier har ikke adgang til å benytte sjakler som del av fortøyningsarrangementet. Leier må benytte strekkfisker på fortøyningene.

 

Alle tauverk må bindes opp eller fjernes av Leier før vinteren, dvs. senest 15. november hvert år.

Leier har plikt til regelmessig å fjerne blåskjell o.l. på pongtongene, bøyer og uteliggere. Slik fjerning av blåskjell o.l. må gjøres ekstra grundig hvert år innen 15. november.

 

Båten må være tilpasset båtplassens størrelse i lengde og bredderetning. For store båter i forhold til båtplassens størrelse tillates ikke. Leier har ikke rett til å anlegge installasjoner eller gjøre endringer av båtplassens installasjoner/innretninger uten etter uttrykkelig skriftlig samtykke fra Utleier. Utleier kan fritt nekte slikt samtykke.

 

Leieren må ikke uten styrets tillatelse overlate sin båtplass til andre selv for kortere perioder. Båtplassen kan kun overlates til andre dersom det er formalisert et fremleieforhold iht. pkt. 6 siste avsnitt.

Innehaveren av båtplassen og båtens registrerte eier, skal være identiske. Registreringspliktige båter skal ha synlig godkjent registreringsnummer.

Utleier har i tillegg til ovennevnte bestemmelser rett til å fastsette nærmere ordens og bruksbestemmelser for Høle Marina, det være seg for fellesanlegget, båtplassene, adkomst og parkeringsområdet.

 

Alle skader på de innretninger som er beskrevet som Leiers ansvar ovenfor, samt vinterskader som måtte skje på innretningene og båthavnen disse er fortøyd til pga is, storm og uvær, skal være Leiers ansvar og utbedres eller bekostes av Leier. Ved mangel på vedlikehold eller utbedring av skader kan Utleier etter 2 skriftlige varsler gjennomføre vedlikehold eller utbedring for Leiers regning.

 

4. Forsikring mv.

Nødvendig forsikring, som minimum må omfatte ansvarsforsikring, er Leiers/båteiers ansvar. Skader forvoldt på brygger, innretninger eller andres båter må betales eller utbedres av den som har forvoldt skaden/eier av den innretning/båt som har forvoldt skaden. I tillegg gjelder vanlige ansvarsregler.

Nærmere regulering av ansvaret og kostnadene mellom den enkelte båtplassrettighetshaver, reguleres av velforeningens vedtekter.

 

 

5. Utleierens plikter

Ut over det som er bestemt i nærværende kontrakts punkt 3, plikter Utleier å forestå alt øvrig vedlikehold av båtplassanlegget.

I utbygningsperioder vil det kunne forekomme anleggsvirksomhet og trafikk.

Utleier har ikke plikt til å holde Leier med vann eller strøm. Utleiers tilbud mht. evt. benyttelse av Høle Marinas strømuttak, vann, og evt. andre tjenester betales separat for av Leier. Slik bruk må kun skje etter uttrykkelig avtale med Høle Marina og i tråd med de bestemmelser som Høle Marina fastsetter for slik bruk. Alle skader og kostnader som følge av overbelastning av sikringer/strømnett pga. Leiers bruk vil bli belastet Leier etter regning.

 

 

6. Oppsigelse, overdragelse og fremleie

Utleier kan heve denne avtale med umiddelbar virkning dersom Leier vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtale eller vesentlig misligholder velforeningens vedtekter som er gjort til en del av denne avtalen. Som vesentlig mislighold regnes alltid gjentatt unnlatelse av å betale leie. Ved vesentlig mislighold av leieforholdet tilfaller i sin helhet den innskutte kjøpesummen Utleier.

Utleier kan i tillegg si opp denne avtale dersom det foreligger øvrig mislighold fra Leier, og da etter 4 måneders skriftlig varsel. Ved oppsigelse av avtalen avvikles avtaleforholdet i samsvar med pkt. 1, 6. avsnitt.

All overdragelse, også overdragelse ved arv/skifte, av bruksretten til båtplassen og tilhørende parkeringsplass krever Utleiers godkjenning. Utleier kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn.

 

Leier kan fremleie sin bruksrett, men fremleier skal godkjennes av Utleier. Fremleie kan bare skje til den pris som Leier selv årlig betaler for sin bruksrett. Fremleier trer i så fall inn i nærværende kontrakt på ellers like vilkår, imidlertid slik at Leier fortsatt er fullt og helt ansvarlig for sine forpliktelser overfor Utleier.

 

7. Medlemskap i velforeningen

Ved inngåelse av denne avtalen har Leier rett og plikt til å delta i båthavnens velforening. Ved signering av denne kontrakt aksepteres samtidig foreningens vedtekter slik disse er på tidspunktet for inngåelsen av denne avtale og senere endringer foreningen beslutter å gjøre i disse.

 

 

Høle, den ………………. 2014

 

 

Som Leier                                                                             Som Utleier

                                                                                              Høle Marina AS

 

_________________                                                            _______________________            

Bjørg Aasen